Classes d’anglès a professors

dibujo clase casa

Tenim experiència en donar classes d’anglès a professors que necessitan l’obtenció del titol d’anglès Advanced(CAE), B2 i C1

Només el 9,95% del professorat català pot fer anglès i perquè té almenys un nivell de B2 (equivalent al First Certificate que atorga la Universitat de Cambridge), és el mínim requerit per poder impartir l’assignatura en aquest idioma.  ( Diari Ara)

DOGC BOEORDRE ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d’ensenyament secundari:

” Els candidats que formen part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent que actualment tenen reconeguda l’especialitat d’alemany, anglès, francès o italià del cos de professors d’ensenyament secundari per estar en possessió d’un Certificat d’aptitud o avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell B2 del MECR) en alguna d’aquestes llengües, podran continuar impartint-la, sempre que acreditin haver impartit l’especialitat durant un període mínim de 36 mesos en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix l’article 3.2 del Decret 133/2001, de 29 de maig”.

Es important la formaçiò del professorat d’anglès de manera que el alumne tinqui un nivell i pugui enfrontar-se al nou Marc Europeu d’estudis universitaris amb totes les competències necessàries per moure’s internacionalment.

El grau d’anglès ha de ser el més important per generar professionals de la llengua anglesa, ha d’actuar com a garantia de la qualitat d’aquests professionals.

Ajudem al professorat a mantenir en forma el seu anglès i a adquirir fluïdesa en la seva expressió oral, treballan vocabulari i expressions per desenvolupar debats i simulacions, diàlegs durant la classes entre altres exercicis, on els professors-alumne tenen l’oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements recentment obtinguts,

 

 

top